Algemene Voorwaarden

KCM Holding B.V., Frans Halslaan 23 D Loosdrecht

De producten en/of diensten van KCM Holding B.V. zijn onderverdeeld in KCM Survey B.V., KCM Professionals B.V. en KCM Academy B.V. het ten behoeve van zijn opdrachtgevers uitvoeren van verschillende diensten omtrent het verbeteren van de Customer Experience.

Artikel 1. Definities

KCM

KCM Holding B.V.

Klant

Degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

Partij

KCM danwel de Klant.

Partijen

KCM en de Klant.

Overeenkomst

Een Overeenkomst die betrekking heeft op de levering of beschikbaarstelling door KCM aan de Klant van goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook.

Artikel 2. Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen KCM en een Klant waarop KCM deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door Partijen anders is overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is, vernietigd mochten worden, of anderszins ongeldig mocht blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverlet. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Indien KCM niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KCM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 7. KCM is gerechtigd om gedurende een Overeenkomst over te gaan tot een eenzijdige wijziging van de op een Overeenkomst toepasselijke Algemene Voorwaarden. KCM zal de Klant hierover schriftelijk informeren. De Klant gaat voor alsdan akkoord met de wijzigingen. Instemming van de Klant is niet vereist.
 8. KCM is bevoegd om alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan derden over te dragen. De Klant geeft bij voorbaat toestemming hiervoor. Indien verdere medewerking vanuit de Klant nodig mocht zijn, verplicht de Klant zich om deze medewerking te verlenen. De Klant kan zijn rechten en plichten uit de gesloten Overeenkomst slechts overdragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van KCM, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
 9. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 
Artikel 3. Offertes en Aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van KCM zijn vrijblijvend, tenzij door KCM schriftelijk anders is aangegeven. KCM is pas aan een offerte of aanbieding gebonden indien deze door Partijen is ondertekend en als Overeenkomst fungeert.
 2. KCM kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken (meer)kosten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is KCM daaraan niet gebonden, tenzij KCM anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht KCM niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben uitdrukkelijk geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk door KCM zijn bevestigd. Wijzigingen in en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 7. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan KCM verstrekte gegevens waarop KCM zijn aanbieding baseert.
Artikel 4. Looptijd en Uitvoering Overeenkomst
 1. De Overeenkomst tussen Partijen wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, eindigt deze aan het einde van de looptijd van rechtswege. Partijen zullen uiterlijk twee maanden voor het einde van de looptijd met elkaar in overleg treden over een verlenging. Een Overeenkomst van bepaalde tijd kan niet tussentijds door de Klant opgezegd worden.
 3. Artikelen uit onderhavige Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, waaronder maar niet uitsluitend de artikelen omtrent IE-rechten, geheimhouding, aansprakelijkheid en forumkeuze, zullen onverminderd van kracht blijven.
 4. KCM zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, wet en regelgeving.
 5. KCM heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. KCM zal de Klant zoveel als mogelijk van tevoren inlichten omtrent de hoedanigheid van in te schakelen derden indien dat in het belang van de Klant is.
 6. Indien door KCM of door KCM ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. KCM is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en per fase afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan KCM de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. KCM mag er in het algemeen van uitgaan dat de door de Klant verstrekte gegevens juist zijn. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KCM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en deugdelijk aan KCM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en/of deugdelijk aan KCM zijn verstrekt, heeft KCM het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan KCM ter beschikking heeft gesteld. KCM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien KCM is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of door KCM opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle door KCM overeengekomen leveringstermijnen gelden als streefdata, binden KCM niet en hebben enkel een indicatief karakter. Een overschrijding van een termijn brengt KCM niet in verzuim en brengt nimmer schadeplichtigheid zijdens KCM met zich mee. Bij overschrijding van een termijn door KCM dient de Klant KCM altijd eerst schriftelijk in gebreke te stellen. KCM dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden, die tenminste 10 dagen bedraagt, om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te kunnen geven.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties of een derde, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. KCM zal daarvan zoveel als mogelijk en in redelijkheid vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de redelijke wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de vraag naar meerwerk voordoet, is nimmer een grond voor opzegging zijdens de Klant.
 11. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is KCM gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is ontvangen van Partijen, waaronder tevens een akkoord valt met betrekking tot een gewijzigde prijs en uitvoeringsdatum. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst op aan de zijde van KCM en is voor de Klant geen rechtsgeldige grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te geraken of schadeplichtig te zijn, kan KCM een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien Partijen niet tot overeenstemming komen over de wijziging van de Overeenkomst, is KCM gerechtigd om de Overeenkomst per direct tussentijds te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn. Al hetgeen reeds door KCM is gepresteerd en alle kosten die door KCM zijn gemaakt, zullen door de Klant worden vergoed en bij de Klant in rekening worden gebracht.
 14. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer- data- of telecommunicatiefaciliteiten, is de Klant verantwoordelijk voor de beschikbaarheid hiervan, behoudens voor de faciliteiten die onder beheer van KCM staan. KCM is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.
Artikel 5. Opzegging, Ingebrekestelling, Opschorting en Ontbinding
 1. Een overeenkomst van onbepaalde tijd kan na verloop van één (1) jaar, door Partijen worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn die is overeengekomen in de hoofdovereenkomst. Bij gebreke van een daarin opgenomen opzegtermijn geldt een opzegtermijn van drie (3) maanden. KCM is daarnaast gerechtigd om met inachtneming van een opzegtermijn de overeenkomst van bepaalde of onbepaalde tijd tussentijds te beëindigen.
 2. Indien een Partij in gebreke is met de (tijdige) nakoming van een verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst, dient deze eerst door de andere Partij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, en zal de andere Partij alsnog gelegenheid krijgen om zijn prestatie binnen een redelijke termijn daarna, welke tenminste 10 dagen bedraagt, deugdelijk na te komen.
 3. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en de tekortschietende Partij na in gebreke te zijn gesteld deze tekortkoming niet heeft hersteld, is de andere Partij gerechtigd om de Overeenkomst per direct per aangetekende post te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn. Partijen zijn niet gerechtigd om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst over te gaan. Indien de Klant op het moment van beëindiging van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen die nog niet betaald zijn, blijft de Klant de daarmee samenhangende vergoeding aan KCM verschuldigd en wordt dit direct opeisbaar, tenzij de Klant bewijst dat KCM ten aanzien die prestaties wanprestatie heeft gepleegd.
 4. KCM is bevoegd de Overeenkomst per direct per aangetekende post te beëindigen en zonder schadeplichtig te zijn, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van KCM kan worden gevergd.
 5. KCM is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of wanneer KCM na het sluiten van de Overeenkomst kennis krijgt van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen, of wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft, onvoldoende is, of indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van KCM kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Ten aanzien van dit laatste punt gelden de bepalingen uit artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Voor een rechtsgeldig beroep op opschorting is een voorafgaande ingebrekestelling niet vereist. KCM behoudt in geval van opschorting zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst en is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten die daardoor zijn ontstaan. De Klant is nimmer gerechtigd om tot opschorting over te gaan, behalve in de situaties die vermeld staan in artikel 6.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van een Partij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor een Partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de andere Partij vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de andere Partij op die Partij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. KCM is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden danwel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van de Klant vervalt het recht tot gebruik van de aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege en per direct
 7. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert voordat KCM met de uitvoering van de Overeenkomst is gestart, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht. De Klant is gehouden deze kosten te betalen.
Artikel 6. Overmacht
 1. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is een Partij gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten. Indien de situatie van overmacht langer dan 1 maand duurt, is de andere partij gerechtigd de Overeenkomst per direct per aangetekende post te beëindigen. In een situatie van overmacht zijn Partijen niet schadeplichtig.
 2. Onder situaties van overmacht worden in ieder geval begrepen (niet uitputtend): werkstakingen, brand, overstroming, overheidsmaatregelen die uitvoering van de Overeenkomst verhinderen, langdurige bedrijfsstoringen bij een Partij en/of zijn leveranciers, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, terrorisme en onbeschikbaarheid van een of meer medewerkers.
 3. Een Partij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat die Partij zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Voor zover KCM ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KCM gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is alsdan gehouden die (partiële) factuur te voldoen.
Artikel 7. Betaling, Rente en Incassokosten
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door KCM aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door KCM overeengekomen. KCM is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Alle door KCM afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter en hier kunnen nimmer door de Klant rechten of verwachtingen aan worden ontleend. Uitsluitend indien zulks schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen, is KCM gehouden om de Klant te informeren bij dreigende overschrijding van een afgegeven voorcalculatie of begroting.
 3. Ter zake de door KCM verrichte prestaties en daarvoor door de Klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten uit de administratie van KCM volledig bewijs op.
 4. Bij Overeenkomsten met een looptijd langer dan 3 maanden, vindt indexering van de afgegeven prijzen plaats met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar op basis van het Dienstenprijsindexcijfer (CPA, sectie J – voor IT-bedrijven) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). KCM is daarnaast gerechtigd om jaarlijks (met ingang van 1 januari van een kalenderjaar) zijn prijzen te verhogen.
 5. KCM is bevoegd om tussentijdse prijsverhogingen van zijn toeleveranciers aan de Klant door te berekenen.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval die hogere rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. KCM heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 8. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan KCM verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een gefixeerd percentage van 10% over de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 100,=. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald.
Artikel 8. Garantie en reclame
 1. De door KCM te leveren producten en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik door de Klant zijn bestemd, zoals bij het aangaan van de Overeenkomst werd beoogd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het geleverde geschikt is voor het beoogde gebruik en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. KCM kan en mag in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. Na levering van het product, zal dit samen met de Klant getest worden. Indien het product correct functioneert, wordt het opleverdocument door Partijen ondertekend. Vanaf dat moment geldt een garantietermijn van 6 maanden waarin gebreken kosteloos worden verholpen (bug fixing). Eventuele reclames dienen binnen deze termijn schriftelijk plaats te vinden en binnen deze termijn door KCM te zijn ontvangen en worden (voorzover mogelijk) binnen redelijke termijn door KCM verholpen. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en geaccepteerd. Alsdan worden reclames niet meer kosteloos door KCM in behandeling genomen. De garantietermijn heeft enkel en alleen betrekking op het verhelpen van gebreken. Het aanpassen van het product vanwege veranderde wensen vanuit de Klant geldt als een nieuwe opdracht en hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht. Dit zal vooraf met de Klant besproken worden.
 3. In geen geval zal een reclame recht geven op directe beëindiging van de Overeenkomst. Tevens geeft het reclamerecht geen automatisch recht op een nieuwe levering.
 4. Indien na het verstrijken van voornoemde garantietermijn melding wordt gemaakt van een gebrek, komt de Klant geen recht meer toe op kosteloos herstel of schadeloosstelling.
 5. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het maken van kopieën van alle bestanden, gegevens en informatiedragers. De Klant is eveneens verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de programmatuur en de beveiliging van de gegevens.
 6. Onder garantie valt niet het elimineren van fouten die het gevolg zijn van het niet volgen van de instructies in de handleiding, het gebruik van een product van een ander of wijzigingen van de software en/of elimineren van fouten door de Klant of derden.
Artikel 9. Geheimhouding
 1. Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens geheim blijven waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. De vertrouwelijke gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De Klant erkent dat de programmatuur van KCM een vertrouwelijk karakter heeft en deze bedrijfsgeheimen van KCM bevat.
 2. De vertrouwelijkheidsverplichting geldt niet voor informatie:
  • Die algemeen verkrijgbaar of openbaar is;
  • Die de ontvangen Partij bekend was voordat deze werd gedeeld door de andere Partij;
  • Die een Partij zelfstandig heeft ontwikkeld met behulp van de informatie verkregen van de andere Partij;
  • Die met schriftelijke toestemming van de andere Partij is bekend gemaakt;
  • Waarvoor een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt;
  • Waarvan openbaarmaking vereist is door de verzekeraar, bank, juridisch adviseur of een andere daartoe bevoegde instantie.
 3. Op het moment dat de Overeenkomst wordt beëindigd, zullen Partijen direct alle vertrouwelijke informatie van de andere Partij vernietigen. Partijen behouden wel het recht om kopieën te bewaren van informatie die op grond van de wet dient te worden bewaard.
 4. Teneinde zijn bekwaamheid te bewijzen, is KCM gerechtigd om algemene informatie aan derden kenbaar te maken over de service en naam van de Klant.
 5. Partijen dienen ervoor zorg te dragen dat de vertrouwelijkheid door diens medewerkers en ingeschakelde derden in acht wordt genomen.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
 1. KCM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan in verband met door KCM verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. KCM is nimmer aansprakelijk voor de door de Klant of diens medewerkers in geleverde software geplaatste content.
 2. De totale aansprakelijkheid van KCM wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade. De omvang van de aansprakelijkheid zal, behoudens indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt zijn tot hetgeen de aansprakelijkheidsverzekeraar van KCM daadwerkelijk uitkeert.
 3. De aansprakelijkheid van KCM voor indirecte schade, gevolgschade, imagoschade, gederfde winst, gemiste beperkingen, omzet of besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan KCM voorgeschreven zaken, materialen, programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan KCM voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van KCM wegens verminking, vernietiging of verlies van bestanden, gegevens, documenten of andere informatiedragers van de Klant.
 4. Indien de verzekeraar van KCM niet tot vergoeding overgaat en KCM desondanks op grond van een vonnis wel tot vergoeding van de schade verschuldigd mocht zijn, dan is de omvang van de aansprakelijkheid van KCM beperkt tot het totaal aan factuurbedragen aan abonnementskosten dat door KCM over een periode van maximaal 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis aan de betreffende Klant/entiteit in rekening is gebracht.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KCM aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan KCM toegerekend kan worden.
 6. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van KCM wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien de Klant KCM onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld, een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog correct na te komen en KCM ook na deze periode toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.
 7. In ieder geval verjaart een eventuele claim van de Klant op grond waarvan KCM aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de Klant geleden en/of nog te lijden schade, nadat 1 (één) jaar is verstreken, gerekend vanaf de dag volgend op die waarop de Klant met de schade of het gebrek bekend was, of had moeten zijn.
 8. Het bepaalde in dit artikel geldt eveneens ten aanzien van de (rechts)personen die door KCM zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 11. Vrijwaring
 1. De Klant vrijwaart KCM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KCM toerekenbaar is. Indien KCM uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden KCM zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KCM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KCM en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
Artikel 12. Intellectuele Eigendom
 1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur, software, databestanden, diensten of andere materialen berusten uitsluitend bij KCM. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die in de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend (gedurende de looptijd van de Overeenkomst) en dit recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.
 2. Een verbintenis tot het overdragen van een recht van Intellectueel Eigendom kan enkel schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Een overdracht tast niet het recht van KCM aan om de aan de ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren hetzij voor zichzelf of voor derden.
 3. Rechten, waaronder gebruiksrechten, worden aan de Klant verleend onder de voorwaarde dat alle verschuldigde vergoedingen volledig door de Klant zijn betaald. Indien voor de verlening van een gebruikrecht tussen Partijen een periodieke betalingsverplichting is overeengekomen, komt het gebruiksrecht aan de Klant toe zolang hij aan zijn betalingsverplichting voldoet.
 4. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding betreffende enig recht van Intellectueel Eigendom uit de programmatuur te verwijderen of wijzigen.
 5. KCM heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. De Klant is eigenaar van de data die door het in zijn opdracht verrichte onderzoek is verkregen.
 7. De Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de aan KCM voor websites beschikbaar gesteld materiaal (beeldmateriaal, tekst, logo’s etc.). De Klant vrijwaart KCM tegen elke aanspraak van een derde welke berust op een inbreuk op enig recht van die derde.
 8. Indien de IE-rechten aan de Klant zijn overgedragen, heeft de Klant het recht om wijzigingen danwel vernieuwingen aan te (laten) brengen in de programmatuur. Enige garantie, vrijwaring of aansprakelijkheid aan de zijde van KCM vervalt op het moment dat er wijzigingen of vernieuwingen door de Klant of een derde partij zijn aangebracht.
Artikel 13. Privacy
 1. Onderdeel van de Overeenkomst betreft een tussen Partijen gesloten Verwerkersovereenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens dient de Verwerkersovereenkomst door de Klant te zijn ondertekend. KCM is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant aan deze verplichting heeft voldaan, zonder schadeplichtig te zijn.
Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Partij aldaar (statutair) gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De Rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 3. Voordat een partij een beroep op de rechter doet, zal hij zich eerst serieus inspannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Versie 5.4